เวเฟอร์ไส้ครีมกลิ่นบลูเบอร์รี  29 กรัม

เวเฟอร์ไส้ครีมกลิ่นบลูเบอร์รี 29 กรัม เวเฟอร์ 29 กรัม

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ