การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

ข่าวสาร

2565 : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ASEAN Assets Class PLCs

ปี 2565 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล  ASEAN Assets Class PLCs ตามหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)