การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

ข่าวสาร

รับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 2019

คุณพจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 2019 ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562