การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ Saturday School Season 10

มาม่า ร่วมสนับสนุนกิจกรรม CORE TEAM TRAINING  
ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครทีมงานหลัก 
โครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School Season 10 

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.30-16.30 น. 
สถานที่: โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ – กรุงเทพมหานคร