BISCUIT BUTTER GARIC SEASONING - HOMEY BRAND

BISCUIT BUTTER GARIC SEASONING - HOMEY BRAND แครกเกอร์

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ

แป้งสาลี 56.61%
น้ำมันมะพร้าว    12.43%
น้ำตาล 7.78%
ไขมันปาล์ม 7.09%
แป้งข้าวโพด 5.33%
กระเทียมผง 2.57%
นมผง   2.26%
เนย 0.04%
สารช่วยให้ฟู  INS 500(ii), INS 503(ii)
สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง (INS223,  INS473)
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (INS551)

วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร โมโนโซเดียมกลูตาเมต , ไดโซเดียม 5' กัวไนเลต , ไดโซเดียม 5' ไอโนซิเนต

แต่งกลิ่นสังเคราะห์
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มี แป้งสาลี, นมผง, ถั่วเหลือง, ซัลไฟต์ และอาจมี ไข่, ถั่วลิสง, ปลา, กุ้ง