Wafer Blueberry Flavour 29 g.

Wafer Blueberry Flavour 29 g. เวเฟอร์ 29 กรัม

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • Telephone : (662) 374-7955
  • E-mail : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • Telephone : (662) 374-4730
  • E-mail : tfexport@mama.co.th

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ

Ingredients %
แป้งสาลี 39.01%
ไขมันปาล์ม 26.27%
น้ำตาล 20.55%
แป้งข้าวโพด 4.34%
นมผง 3.97%
แป้งถั่วเหลือง 2.60%
ไข่ 1.18%