Butter Coconuts Orange Flavored Cream 45 g.

Butter Coconuts Orange Flavored Cream 45 g. บัตเตอร์โคโคนัต

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • โทรศัพท์ : 02-374-7955
  • อีเมล์ : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • โทรศัพท์ : (+662) 374-4730
  • อีเมล์ : tfexport@mama.co.th

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ

แป้งสาลี 42.00%
น้ำตาล 16.00%
มะพร้าวอบแห้ง  11.00%
เนย  10.00%

เจือสีธรรมชาติ และแต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ