Butter Coconuts Cocoa Topped 45 g.

Butter Coconuts Cocoa Topped 45 g. บัตเตอร์โคโคนัต

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • โทรศัพท์ : 02-374-7955
  • อีเมล์ : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • โทรศัพท์ : (+662) 374-4730
  • อีเมล์ : tfexport@mama.co.th

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ

แป้งสาลี  42.00%
โกโก้ 15.00%
มะพร้าวอบแห้ง  11.00%
เนย 10.00%

แต่งกลิ่นสังเคราะห์