Butter Coconuts  140 g.

Butter Coconuts 140 g. บัตเตอร์โคโคนัต

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • โทรศัพท์ : 02-374-7955
  • อีเมล์ : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • โทรศัพท์ : (+662) 374-4730
  • อีเมล์ : tfexport@mama.co.th

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ

แป้งสาลี 51.19%
ไขมัน  19.01%
น้ำตาล 18.33%
เนื้อมะพร้าว 5.26%