Mama Jok Cup Instant Rice Porridge Shrimp Tom Yum Flavour

Mama Jok Cup Instant Rice Porridge Shrimp Tom Yum Flavour โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป

สำหรับลูกค้าภายในประเทศ

  • โทรศัพท์ : 02-374-7955
  • อีเมล์ : tfdomestic@mama.co.th

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

  • โทรศัพท์ : (+662) 374-4730
  • อีเมล์ : tfexport@mama.co.th