การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

นักลงทุนสัมพันธ์

Set Index

Stock Data TF

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน


ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาค ให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนิน การด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
  2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
  3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดหรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด จากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจ หรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทฯไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
  4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
  5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง