นักลงทุนสัมพันธ์

Set Index

Stock Data TF

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ฉบับที่ 1


ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2560 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เห็นว่าการคอร์รัปชั่น การให้สินบน และการประพฤติ ทุจริตต่อหน้าที่ เป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ ทั้งด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น