การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

นักลงทุนสัมพันธ์

Set Index

Stock Data TF

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน


บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เห็นว่าการคอร์รัปชัน การให้สินบน และการประพฤติ ทุจริตต่อหน้าที่ เป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ ทั้งด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯจึงได้จัดทำ ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้