การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

ตำแหน่งงาน

TFMAMA โรงงานระยอง

43/244 หมู่ 4 ถนนห้วยปราบปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

ตำแหน่งงาน

 • 1.
 • เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
 • TFMAMA โรงงานระยอง

วันที่ : 12/06/2024

เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ

รายละเอียดงาน :

 • ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ตรวจสอบวัตถุดิบ-วัสดุ, กระบวนการผลิตเครื่องปรุง-บะหมี่ และผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 • เฝ้าระวังเหตุการณ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า
 • ฝึกอบรม ทวนสอบ ความสามารถของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประเมินผลและจัดสรรงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาการดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามความเหมาะสม

สถานที่ทำงาน : ระยอง

วันทำงาน : จันทร์ - เสาร์

เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

สวัสดิการ:

 1. ประกันสังคม                                               
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. ค่ารักษาพยาบาล
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. เครื่องแบบพนักงาน/ชุดยูนิฟอร์ม
 6. ประกันชีวิตกลุ่ม
 7. วันหยุดประเพณี 14 วัน
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 9. โบนัสประจำปี
 10. โบนัสตามผลการประเมิน
 11. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 12. เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 13. ของขวัญสมรส/ทายาท
 14. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 15. สวัสดิการจำหนายสินค้าในราคาพิเศษและสินค้าราคาประหยัด
 16. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 17. สวัสดิการอื่นๆตามเงื่อนไขของตำแหน่งงาน

สมัครงาน
 • 2.
 • นักวิจัย
 • TFMAMA โรงงานระยอง
 • 1 ตำแหน่ง
 • 3.
 • หัวหน้ากะผลิต
 • TFMAMA โรงงานระยอง
 • 1 ตำแหน่ง
 • 4.
 • ผู้ช่วยนักวิจัย
 • TFMAMA โรงงานระยอง
 • 5.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • TFMAMA โรงงานระยอง
 • 1 ตำแหน่ง