การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566