การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

สารจากคณะกรรมการบริษัท

จากนโยบายภาครัฐฯที่มุ่งเน้นการพัฒนาและ ปรับโครงสร้างประเทศไปสู่เศรษฐกิจใหม่ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ได้เตรียมความพร้อมภายใน

1
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ
2
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ รองประธานกรรมการ
3
นายพจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ