การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับและพึงพอใจให้มีอยู่ในทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน

พันธกิจ

 • มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย คำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี รวมทั้งความสะดวก และปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสม
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกๆ คน
 • เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหาร พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก
 • สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
Powers
 • Participation

  Participation
  ร่วมมือร่วมใจ

 • Organization

  Organization
  that Learns
  ใฝ่เรียนรู้

 • World

  World Class
  สู่มาตรฐาน

 • Ethics
  ทำงานมีจริยธรรม

 • Responsibility

  Responsibility
  ทำธุรกรรม
  มีความรับผิดชอบ

 • Sustainability

  Sustainability
  ประกอบธุรกิจยั่งยืน

 • Participation

  Participation
  ร่วมมือร่วมใจ

 • Participation

  Organization
  that Learns
  ใฝ่เรียนรู้

 • World Class

  World Class
  สู่มาตรฐาน

 • Ethics

  Ethics
  ทำงานมีจริยธรรม

 • Responsibility

  Responsibility
  ทำธุรกรรม
  มีความรับผิดชอบ

 • Sustainability

  Sustainability
  ประกอบธุรกิจยั่งยืน