การปรุง
มาม่าที่ถูกวิธี
 • 2566

  2023 : รับรางวัล SET AWARDS 2023 กลุ่ม Sustainability Excellence


  ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ ขึ้นรับรางวัล SET AWARDS 2023 กลุ่ม Sustainability Excellence ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เป็นรางวัลองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาคุณภาพองค์กร คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่กับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance : ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

  2566

  บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) โรงงานศรีราชา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จากการเข้าร่วมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ CE-EEC Model


  ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ 2566

  2566

  บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานศรีราชา ได้รับเกียรติบัตร การเป็นต้นแบบของการพัฒนา Circular Economy Product ในโครงการ


  "พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม" จากอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

  2566

  2566 : ได้รับ ใบกระกาศนียบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2566 รางวัลชมเชย ประเภท System & Process


  ได้รับ ใบกระกาศนียบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2566 รางวัลชมเชย ประเภท System & Process

  2566

  2566 : ได้รับใบรับรอง โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของโรงงานลำพูน ประจำปี 2566


  ได้รับใบรับรอง โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของโรงงานลำพูน ประจำปี 2566

  2566

  2566 : ได้รับใบรับรอง โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของโรงงานศรีราชา ประจำปี 2566


  ได้รับใบรับรอง โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของโรงงานศรีราชา ประจำปี 2566

  2566

  2566 : ได้รับใบรับรอง โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของโรงงานระยอง ประจำปี 2566


  ได้รับใบรับรอง โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของโรงงานระยอง ประจำปี 2566

 • 2565

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน


  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน "Energy Beyond Standards" กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

  2565

  ปี 2565 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ASEAN Assets Class PLCs


  ปี 2565 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ASEAN Assets Class PLCs ตามหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

  2565

  รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น


  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมไฮแอทเอราวัณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดให้มีการมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีการสนับสนุนคนพิการ โดยทางบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ประเภทรางวัลดีเด่น (สนับสนุนคนพิการเกินกว่าสองปีขึ้นไป) โดยมี ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบจากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

  ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวมีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ได้สนับสนุนคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการเข้าป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยสนับสนุนรูปแบบต่างๆ เช่นการรับคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ , การส่งเสริมให้คนพิการประกอบอาชีพต่างๆตามความถนัด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นสิ่งช่วยเสริมสร้างความยั่งยืน ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

  2565

  มาม่า คว้ารางวัล Thailand is Most Admired Brand ปี 2022


  2565

  มาม่า คว้ารางวัล Thailand is Most Admired Brand ปี 2022


  “มาม่า”คว้ารางวัล “2022 Thailand’s Most Admired Brand” หมวดอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นการตอกย้ำ ความเป็น แบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคคนไทย ต่อเนื่อง 22 ปีซ้อน

  2565

  รับประกาศเกียรติคุณ จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็น องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี2564 รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดี

  2565

  รางวัล Gold Award จาก IAUD International Award 2021


  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Gold Award จาก IAUD International Award 2021 ประเทศญี่ปุ่น โครงการ “มาม่าโมเดล” (MAMA MODEL) ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ประจำปี 2564

 • 2564

  TFMAMA ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ประเภท Sustainability Disclosure Award ของสถาบันไทยพัฒน์


  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ประเภท Sustainability Disclosure Award ของสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สัังคม สิ่งแวดล้อม แสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการและการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

  2564

  TFMAMA ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI 2021)


  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“TFMAMA“) ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2564 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบ ให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  2564

  No.1 Brand Thailand 2020-2021 เพราะแบรนด์คุณคือหนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศ


  ความท้าทายของนักการตลาดในวันที่โลกยังคงอยู่กับ โควิด-19 ต่อปีที่ 2 คือการพาแบรนด์ก้าวเดินไปข้างหน้า ทั้งคุณภาพ การตลาด ไปจนถึงการมีส่วนช่วยในการดูแลสังคม หล่อหลอมพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค ที่ดีกับแบรนด์ในทุกมิติ จนกลายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค

  รางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 เป็นรางวัลที่ มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป จับมือกับ บริษัท Kadence International (Thailand) และ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด ร่วมสำรวจความนิยมในสินค้า และบริการประเภทต่าง ๆ ของผู้บริโภคชาวไทยในปีล่าสุด ด้วยจำนวน 4,000 ตัวอย่างทั่วประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาแบรนด์สินค้าและบริการที่รักษาคุณภาพเคียงคู่คนไทย

  เพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการ และผู้ก่อตั้ง มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป ประกอบด้วยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ มาร์เก็ตเธียร์ออนไลน์ และมาร์เก็ตเธียร์อีเวนต์ กล่าวว่า ในปีนี้ มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป จัดงานมอบรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 ในรูปแบบ Virtual เป็นครั้งแรก เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดหลายประการ

  แม้การประกาศผล และการมอบรางวัลจะอยู่บนโลก Virtual บนสถานการณ์ New Normal ที่เกิดขึ้น แต่การสำรวจของ Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม และพร้อมที่จะมอบรางวัล แห่งความภาคภูมิใจให้กับ 50 แบรนด์ 54 หมวด

  โดยรางวัลนี้เปรียบเสมือนหลักชัยว่านักการตลาดทุ่มแรงกายแรงใจ ความคิดสร้างสรรค์ในการพาแบรนด์ไปนั่งในใจผู้บริโภค

  ทั้งนี้ Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 ไม่ใช่รางวัลที่ มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป เป็นผู้มอบให้ แต่เป็นรางวัลที่ประชาชนทั้งประเทศมอบให้กับแบรนด์

  ซึ่งในกลุ่มสินค้า Instant Noodle – Mama ได้รับมอบรางวัล

  โดยมีคุณเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

  ที่มา https://marketeeronline.co/archives/234815

  2564

  “ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์” คว้า 2 รางวัลจากเวที Prime Minister is Export Award 2021


  “ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์” คว้า 2 รางวัลจากเวที Prime Minister’s Export Award 2021 ตอกย้ำความสำเร็จจากการส่งออกมาม่า ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ตอกย้ำความแข็งแกร่งและความสำเร็จในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าแบรนด์ “มาม่า” ด้วยการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ Prime Minister’s Export Award 2021 ที่รัฐบาลโดยกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้จัดขึ้น โดยได้รับถึง 2 รางวัล ได้แก่ ประเภท Best Exporter หรือ ผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม และประเภท Best Thai Brand หรือแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยได้รับมาแล้ว 3 ครั้ง โดยในปี 2539 ได้รับประเภท Best Thai Brand ปี 2547 ได้รับประเภท Best Exporter และ Thai Owned Brand และปี 2556 ได้รับประเภท Best AEC Business Enterprise Award

  น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของไทย มียอดขายรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 14,300 ล้านบาทต่อปี โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 5 แห่ง และต่างประเทศ 4 แห่ง ได้แก่ ฮังการี บังคลาเทศ เมียนมาร์ และกัมพูชา มีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในทุกทวีปทั่วโลกมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี รวม 68 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ เยอรมนี เนเธอแลนด์ แอฟริกาใต้ เลบานอน อังกฤษ ยูเครน ไอส์แลนด์ จีน อินเดีย กัมพูชา ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 4,300 ล้านบาทต่อปี นอกจากมาม่าซึ่งเป็นแบรนด์หลักของไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์แล้ว ยังมีแบรนด์อื่น ๆ ที่ส่งออกด้วย อาทิ Ruski, Mendake, Thai Chef, Bamee, Mamy, Papa, President Rice, Bissin, Homey, Green Mate และ Kelly

  “การส่งออกของบริษัทมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีการเพิ่มตลาดใหม่ มีการขยายฐานลูกค้า มีการพัฒนาสินค้า ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้า มีการจัดการที่ดี และยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับ Prime Minister’s Export Award ประเภท Best Exporter ส่วน Prime Minister’s Export Award 2021 ประเภท Best Thai Brand ได้รับจากแบรนด์ “มาม่า” จากเหตุผลที่มาม่าเป็นเครื่องหมายการค้าของไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์เอง เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาสินค้าที่ดี และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ซึ่งมาม่านับเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน โดยจะมีอายุครบ 50 ปีในปี 2565 ความคุ้นเคยของคนไทยที่มีต่อมาม่าทำให้ส่วนใหญ่เรียกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกแบรนด์ว่า “มาม่า” เป็นเหมือน Generic Name ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สำหรับในต่างประเทศมาม่าก็เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวเอเชียที่ชื่นชอบรสต้มยำกุ้ง และชาวยุโรปที่ชื่นชอบรสไก่ “น.ส.พจนากล่าว

  น.ส.พจนา กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ ประสบความสำเร็จในต่างประเทศว่า เป็นเพราะคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานโลก อาทิ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14000, SME TA, BRC, FAIR TRADE เป็นต้น รวมถึงการมีทีมงานที่มีความแข็งแกร่งทั้งทีมขายและทีม R&D ที่สามารถพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกมาได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การมีคู่ค้าที่ดี ความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังใส่ใจในประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น การใช้น้ำมันรำข้าวแทนน้ำมันปาล์มในผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปจำหน่ายยังยุโรป เพื่อลดผลกระทบเรื่องการปลูกปาล์มในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของอุลังอุตัง รวมทั้งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

  “การได้รับ Prime Minister’s Export Award นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคน รางวัลนี้เป็นเสมือนเครื่องหมายการันตีคุณภาพ ผลงาน ยืนยันถึงความสำเร็จที่ได้รับ และแม้ว่าจะได้รับรางวัลแล้ว แต่เราจะยังเดินหน้ามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคยิ่งขึ้นไปอีก และเรายังได้ตั้งเป้าหมายว่าจะขยายตลาดเพิ่มขึ้นปีละ 4 ประเทศ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี” นางสาวพจนา กล่าว

  สำหรับ Prime Minister’s Export Award นับเป็นรางวัลที่มีประวัติมายาวนาน และมีการมอบรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 30 โดยผู้ที่ได้รับ Prime Minister’s Export Award จะต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น เป็นระบบ และโปร่งใส จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมอบให้กับผู้ส่งออกสินค้าและบริการของไทยที่มีผลงานดีเด่น ริเริ่มและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บุกเบิกตลาดต่างประเทศ ภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง จนสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของผู้ส่งออกไทย และเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก

  2564

  รับมอบตราสัญลักษณ์และใบประกาศเกียรติคุณ นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี


  พิธีมอบตราสัญลักษณ์และใบประกาศเกียรติคุณ นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices:GLP) ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน วันที่ 25 สิงหาคม 2564

 • 2563

  TFMAMA ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI 2020)


  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“TFMAMA“) ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2563 โดย คุณพจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบ ให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  2563

  TFMAMA คว้า “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม” จากงาน MONEY & BANKING AWARDS 2020


  ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับ รางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม” จากงาน Money & Banking Awards 2020 โดยวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สำหรับเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี วัดจาก 4 ปัจจัย ประกอบด้วยขนาดของบริษัท ความสามารถในการทำกำไร ผลตอบแทนจากการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน

 • 2562

  รับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 2019


  คุณพจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 2019 ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562

  2562

  รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2019


  ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ขึ้นรับโล่ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

  2562

  มาม่าเข้าร่วมโครงการ "มาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ"


  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม และการได้รับโภชนาการที่เหมาะสม ในการบริโภคอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค โดยได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ภาวะโภชนาการเกินของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ในปริมาณที่มากเกินพอดี ส่งผลให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

  ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเน้นลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และผลักดันการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 รวมถึงดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การลดโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.2559-2568 เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ต้องการลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมลงร้อยละ 30 ของประชากรที่บริโภคเกลือหรือโซเดียม ดังนั้น ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกัน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยทางบมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้เล็งเห็นในการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

  2562

  ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ รับ 2 รางวัล ในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2562


  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนวัตกรรม 2 รางวัล ในการ
  ประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 15)

  1. รางวัลชมเชย ประเภท Product “ข้าวต้มคัพ ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสหมูสับกระเทียมพริกไทย ตรามาม่า”

  2. รางวัลชมเชย ประเภท Product “MAMA HANDI RICE INSTANT FRIED RICE (ข้าวกึ่งสำเร็จรูป) ตรามาม่า 4 รสชาติ”

 • 2561

  รับรางวัล Thailland’s Most Admired Brand 2018


  คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.สหพัฒนพิบูล ในนามผลิตภัณฑ์มาม่า เข้ารับรางวัล Thailland’s Most Admired Brand 2018 ที่แบรนด์มาม่าได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นการสำรวจความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของไทย โดยมาม่าได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องมากว่า 19 ปีซ้อน

  2561

  บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)ได้รับการรับรอง “มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน”


  บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มหาชน)จำกัด สาขา โรงงานระยอง,โรงงานศรีราชา และโรงงานลำพูน ได้รับมอบใบรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน จากคณะผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน จังหวัด ระยอง,ชลบุรีและลำพูน ทั้งนี้ใบรับรองดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับรองว่าเป็นองค์กรที่มีการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน โดยใบรับรองนี้มีผลตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ถึงกุมภาพันธ์ 2563

  2561

  โรงงานลำพูน ได้รับการรับรอง “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ” มยส.


  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์(มหาชน) จำกัด สาขาลำพูน ได้รับมอบ ใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ-มยส. จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ทุกโรงงานของ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ มีนโยบายดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน

  2561

  Marketeer No.1 Brand Thailand 2018


  ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) และ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) เข้ารับรางวัล MARKETEER No.1 Brand Thailand 2018 จาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่ผลิตภัณฑ์มาม่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากการสำรวจของบริษัท วิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับมาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์จ โดยใช้เครื่องมือการสำรวจที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงการการตลาด ซึ่งนับว่ามาม่าได้ครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันรวม 7 ปีซ้อน

  Thailand’s Most Admired Brand 18


  ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในนามของผลิตภัณฑ์มาม่า เข้ารับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018 หรือ แบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์มาม่าได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกของการสำรวจจนถึงปัจจุบัน ปีนี้นับเป็นปีที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

 • 2560

  ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงเเรงงานในฐานะเป็นสถานประกอบการ เพื่อเชิดชูเเละส่งเสริมคุณค่าของผู้พิการ


  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงเเรงงานในฐานะเป็นสถานประกอบการ เพื่อเชิดชูเเละส่งเสริมคุณค่าของผู้พิการ ด้วยการจ้างคนพิการเเละการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ตาม มาตรา 33 เเละ 35 ตามพระราชบัญญติส่งเสริมเเละพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ จากปลัดกระทรวงเเรงงาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

 • 2559

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต


  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต ประจำไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศนียบัตร ESG100 2016 (Environmental, Social and Governance)


  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ได้เข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร ESG100 2016 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยที่มีการดำเนินการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูล ด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 621 บริษัท

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007


  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System) จาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd.

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004


  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 (Environment Management System) จาก BSI Group (Thailand) Co., Ltd.

 • 2558

  รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2558


  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานและปลอดภัย

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ ESG100 Certificate 2015 (Environmental, Social and Governance)


  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ได้เข้าพบผู้บริหารของ บริษัทฯ เพื่อแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร ESG100 2015 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท

  รับโล่ห์รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2558 จากนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558


  การพิจารณาให้รางวัล เป็นไปตามมติคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ ยอดเยี่ยมของประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากความดีเด่นด้าน นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความยั่งยืน การสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยพิจารณาจากสินค้าของคนไทยและรางวัลที่เคยได้รับประกอบ ซึ่งในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล 41 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ อาหาร,เสื้อผ้า,สิ่งทอ,อัญมณี โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับ รางวัลได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” นมเม็ดจิตรลดา สาหร่าย เถ้าแก่น้อย กะทิชาวเกาะ อาหารทะเลแปรรูป Select เป็นต้น

 • 2557

  ประกาศเกียรติคุณในโครงการธรรมาภิบาล
  สิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรมปี 2557

  รางวัล Investors’Choice Award ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557


  คะแนนการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ประเภท 5 ปี ต่อเนื่อง (2553-2557)

 • 2556

  CSR-DIW Award


  โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ที่ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม จัดโดย กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

  คาร์บอนฟุตพริ้นท์


  เกียรติบัตรแสดงความสำเร็จในการแสดงเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ บนฉลากมาม่า จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

  รางวัล อย. Quality Award


  อย. Quality Awards ประเภทผู้ผลิตอาหาร จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

  Prime Minister Business Enterprise Award 2013


  รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทผู้ประกอบการยอดเยี่ยมในตลาดอาเซียน (Best AEC Business Enterprise)

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองสถานภาพการเป็นผู้นำของเข้า และผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)


  ตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 12/2556 จากกรมศุลกากร

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในระดับสากล Sedex Members Ethical Trade Audit/ Ethical Trading Initiative (SMETA -4 Pillars) จาก SGS (Thailand) Limited.)

 • 2555

  Zero Accident Campaign


  โล่ห์ประกาศเกียรติคุณระดับ โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์จากกระทรวง แรงงาน

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นส์ท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 • 2554

  สถานประกอบการฮาลาลดีเด่น ประจำจังหวัดระยอง


  โรงงานระยองได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบการฮาลาลดีเด่นประจำจังหวัดระยะ ประจำปี 2554

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) จาก SGS (Thailand) Limited.

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) จาก กรมประมง

 • 2553

  IP Champion 2010


  รางวัลผู้ประกอบการต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา สาขาเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการบริหารคุณาภาพ ISO 9001: 2008 (Quality Management System) จาก SGS (Thailand) Limited.

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล(HALAL) หรือการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม จาก Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)/ Department of Islam Development Malaysia.

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร BRC Global Standard For Food Safety จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited.

 • 2552

  มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต่อสังคม พ.ศ. 2552

 • 2551

  "รางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นแห่งประเทศไทย 2008"


  จากโครงการความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) จาก SGS (Thailand) Limited.

 • 2550

  National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, Ministry of Agriculture and Cooperatives, (ACFS)

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล(HALAL) หรือการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(The Central Islamic Committee of Thailand)

 • 2549

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 (Quality Management System) จาก SGS (Thailand) Limited.

 • 2548

  Best Performance - Agro & Food SET Awards 2005


  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  Saha Innovation Award


  รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ประเภท Product นวัตกรรม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าบรรจุในด้วย และชามกระดาษจาก บจม.สหพัฒนพิบูล

 • 2547

  ISO 14004 : 2004 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก SGS


  ประเภท : ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, เครื่องปรุงรสในซอง retort pouch, บิสกิต และเวเฟอร์

  Prime Minister’s Export Award 2004


  - รางวัลเกียรติคุณผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น
  -รางวัลผู้ส่ออกดีเด่นประเภทใช้สินค้าของตัวเอง

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 (Environment Management System) จาก SGS (Thailand) Limited.

 • 2546

  GMP (Good Manufacturing Practice)


  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ดีสำหรับใช้ในการผลิตอาหาร
  ประเภท : กระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, เครื่องปรุง, ขนมปังอบกรอบ และขนมปังเวเฟอร์

 • 2544

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000: 1994 (Quality Management System) จาก SGS (Thailand) Limited.

 • 2541

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรม

 • 2539

  Prime Minister’s Export Award


  รางวัลเกียรติคุณผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ประเภทตราสินค้า เนื่องจากการส่งออกสินค้ายี่ห้อ "มาม่า" ไปขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี

 • 2532

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ได้รับได้รับการรับรองมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) ในระดับดีมาก จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 • 2527

  รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารยอดเยี่ยมนานาชาติ
  แห่งเอเชีย 1984

 • 2525

  รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารยอดเยี่ยมนานาชาติ
  แห่งเอเชีย 1982