How To
Cook
MAMA

News

TFMAMA ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ประเภท Sustainability Disclosure Award ของสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ประเภท Sustainability Disclosure Award ของสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สัังคม สิ่งแวดล้อม แสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการและการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)