MAMA

News

มาม่าเข้าร่วมโครงการ "มาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ"

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์กรุงเทพฯ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม และการได้รับโภชนาการที่เหมาะสม ในการบริโภคอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค โดยได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ภาวะโภชนาการเกินของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ในปริมาณที่มากเกินพอดี ส่งผลให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น                   

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเน้นลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และผลักดันการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 รวมถึงดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การลดโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.2559-2568 เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ต้องการลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมลงร้อยละ 30 ของประชากรที่บริโภคเกลือหรือโซเดียม ดังนั้น ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกัน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยทางบมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้เล็งเห็นในการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย