MAMA

CSR

“Mama Cup Go International Championship 2018”

นายเวทิต โชควัฒนา  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในนามผลิตภัณฑ์มาม่า ร่วมกับ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว  เลขาธิการ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ วิทยาศิริกุล ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม(โกะ) รายการ “Mama Cup Go International Championship 2018” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนไทยและผู้เล่นกีฬาหมากล้อมได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬาอาชีพจากต่างชาติ เพื่อพัฒนาตนเอง เสริมสร้าง IQ และ EQ ให้เกิดทักษะในการคิด แก้ปัญหา รู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ รู้จักการให้ รู้แพ้ และรู้อภัย โดยในปีนี้มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 600 คน จาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เยอรมนี สเปน เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ไอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เมื่อเร็วๆ นี้