How To
Cook
MAMA

CSR

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

มาม่าลำพูนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน