How To
Cook
MAMA

CSR

มาม่า ร่วมใจ สู้ภัยโควิด - 19 จังหวัดลำพูน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ "มาม่า" โครงการ "มาม่า ร่วมใจ สู้ภัยโควิด - 19

โดยมอบให้กับ จังหวัดลำพูน ผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด - 19 จำนวน 2,802 กล่อง (467) หีบ

ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564