MAMA

CSR

บ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ มอบมาม่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

บ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ มอบมาม่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตาม ร.พ.ต่างๆ  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19