MAMA

CSR

มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนโครงการ "คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน"

บ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนโครงการ "คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน" เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563