MAMA

CSR

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 / 2563 โรงงานราชบุรี 2

บ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ โรงงานราชบุรี 2 ได้จัดให้มีการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 / 2563 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563