MAMA

Investor News

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 3 สิงหาคม 2563
โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ