+ SITEMAP     TH | EN

SET Index
Stock Data TF

กิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 9 ปี 2560

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องบอลรูม ศุนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46/2560

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น. ศรีนครินทร์

- ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
- เทปบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

กิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 8

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ณ ห้องบอลลูม ศุนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

- เทปบันทึกกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2559

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 10.15 น.
ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น. ศรีนครินทร์

- ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45
- เทปบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44/2558

วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น. ศรีนครินทร์

- ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
- เทปบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

กิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 6


                                                  
- สรุปผลการจัดกิจกรรม
- เทปบันทึก กิจกรรม นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2557

วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น. ศรีนครินทร์

- ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
- เทปบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

กิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 5


                              

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2556

วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น. ศรีนครินทร์

- ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
- เทปบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

กิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 4


                              

- สรุปผลการจัดกิจกรรม
- เทปบันทึก กิจกรรม นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2555

วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น. ศรีนครินทร์

- ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
- เทปบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

กิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00-16.00 น.
ห้องประชุม 4 ศุนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

- สรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ประตูทางออก Plenary Hall 3,
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

- สรุปผลการจัดกิจกรรม
- เทปบันทึก กิจกรรม นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์]