How To
Cook

Positions

Position

 • 1.
 • QA Manager
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position

Date : 08/06/2023

Salary : 30,000-40,000 Baht

Qualification :

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10ปี ในงานด้านการควบคุมคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 • มีความรู้ทางด้านงานควบคุมคุณภาพหรือประกันคุณภาพ
 • มีความรู้หรือผ่านการอบรมข้อกำหนด GMP, BRC, HACCP , ISO9001, ISO18000
 • มีทักษะในด้านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในระดับดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ประมวลผลในระดับดี

Description :

 • วางแผนและทบทวน วิธีการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ วัสดุ-วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการและสินค้าสำเร็จรูป ให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากอันตรายทางด้านกายภาพ ชีวภาพและเคมี ด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้และสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและชำนาญงาน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อลดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 • จัดให้มีการทบทวน, วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน เมื่อเกิดข้อบกพร่องกับสินค้าทั้งในระหว่างกระบวนการ และจากข้อร้องเรียนจากลูกค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารชี้แจงข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม
 • รวบรวมข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและกระบวนการ วิเคราะห์แนวโน้มและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง นำเสนอผู้บังคับบัญชา และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เพือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Workplace : Sriracha Plant, Chonburi

Workday : Monday - Saturday (Shift work)

Office hours : 08:00 - 17:00

Welfare:

 1. ประกันสังคม                                               
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. ค่ารักษาพยาบาล
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. เครื่องแบบพนักงาน/ชุดยูนิฟอร์ม
 6. ประกันชีวิตกลุ่ม
 7. วันหยุดประเพณี 14 วัน
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 9. โบนัสประจำปี
 10. โบนัสตามผลการประเมิน
 11. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 12. เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 13. ของขวัญสมรส/ทายาท
 14. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 15. สวัสดิการจำหนายสินค้าในราคาพิเศษและสินค้าราคาประหยัด
 16. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 17. สวัสดิการอื่นๆตามเงื่อนไขของตำแหน่งงาน

Apply Now
 • 2.
 • Researcher
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 3.
 • Researcher
 • TFMAMA Rayong Factory
 • 1 Position
 • 4.
 • Technician
 • TFMAMA Lumphun Factory
 • 3 Position
 • 5.
 • Production line leader
 • TFMAMA Lumphun Factory
 • 1 Position
 • 6.
 • Production line leader
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 7.
 • Draftsman
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 8.
 • Productivity Engineer (TPM)
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 1 Position
 • 9.
 • Technician
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 1 Position
 • 10.
 • Service Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา Gateway Ekamai
 • 11.
 • Service Staff
 • President Kourakuen สาขา J-Park Sriracha
 • 12.
 • Service Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา The Park (กรุงเทพฯ กรีฑา)
 • 13.
 • Service Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา Fashion Island
 • 14.
 • Service Staff
 • โคราคุเอ็น สาขาTerminal 21 Pattay
 • 15.
 • Service Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา Terminal21 RAMA3
 • 16.
 • Service Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา PTT Station RAMA4
 • 17.
 • Kitchen Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา Gateway Ekamai
 • 18.
 • Kitchen Staff
 • President Kourakuen สาขา J-Park Sriracha
 • 19.
 • Kitchen Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา The Park (กรุงเทพฯ กรีฑา)
 • 20.
 • Kitchen Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา Fashion Island
 • 21.
 • Kitchen Staff
 • โคราคุเอ็น สาขาTerminal 21 Pattay
 • 22.
 • Kitchen Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา Terminal21 RAMA3
 • 23.
 • Kitchen Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา PTT Station RAMA4
 • 24.
 • shift leader
 • TFMAMA Rayong Factory
 • 1 Position
 • 25.
 • Maintenance Staff
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 26.
 • พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 27.
 • หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 1 Position
 • 28.
 • พนักงานช่างซ่อมบำรุง
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 29.
 • พนักงานฝ่ายผลิต
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 10 Position
 • 30.
 • วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • TFMAMA Lumphun Factory
 • 1 Position
 • 31.
 • IT Application Support
 • TFMAMA Head Office
 • 2 Position
 • 32.
 • Driver to Executive
 • TFMAMA Head Office
 • 33.
 • วิศวกร Production Maintenance
 • TFMAMA Lumphun Factory
 • 1 Position
 • 34.
 • Production Division Manager
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 2 Position
 • 35.
 • ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไฟฟ้า
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 36.
 • หัวหน้าส่วน Utility และโครงการ
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 37.
 • Regulatory Affairs Manager
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 38.
 • Food Technologist
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 3 Position
 • 39.
 • Purchasing Staff
 • TFMAMA Head Office
 • 1 Position
 • 40.
 • Training Officer
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 41.
 • Purchasing Officer
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 42.
 • Finance Officer
 • TFMAMA Head Office
 • 1 Position
 • 43.
 • หัวหน้าแผนกบัญชีโรงงานอาวุโส
 • TFMAMA Head Office
 • 1 Position