How To
Cook

Positions

TFMAMA Lumphun Factory

Sahapat Group Industrial Park 99/9 Moo 5, Phasuk, Lumphun 51000 Thailand.

Position

 • 1.
 • Technician
 • TFMAMA Lumphun Factory
 • 3 Position

Date : 01/05/2024

Salary : 10,000-20,000 Baht

Qualification :

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไปวุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือช่าง ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
 • มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านไฟฟ้าจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Description :

 • ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผนการตรวจเช็คที่กำหนดไว้ตามแผนงาน
 • งานซ่อมตามใบแจ้งซ่อมจากทางฝ่ายผลิต
 • ประเมินสถานการณ์ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เมื่อมีการ Breakdown

Workplace : ลำพูน

Workday : Monday - Saturday (Shift work)

Office hours : 08:00 - 17:00

Welfare:

 1. ประกันสังคม                                               
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. ค่ารักษาพยาบาล
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. เครื่องแบบพนักงาน/ชุดยูนิฟอร์ม
 6. ประกันชีวิตกลุ่ม
 7. วันหยุดประเพณี 14 วัน
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 9. โบนัสประจำปี
 10. โบนัสตามผลการประเมิน
 11. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 12. เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 13. ของขวัญสมรส/ทายาท
 14. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 15. สวัสดิการจำหนายสินค้าในราคาพิเศษและสินค้าราคาประหยัด
 16. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 17. สวัสดิการอื่นๆตามเงื่อนไขของตำแหน่งงาน

Apply Now
 • 2.
 • Production line leader
 • TFMAMA Lumphun Factory
 • 1 Position
 • 3.
 • วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • TFMAMA Lumphun Factory
 • 1 Position
 • 4.
 • วิศวกร Production Maintenance
 • TFMAMA Lumphun Factory
 • 1 Position