Positions

TF Sriracha Factory

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งการรับรองระบบ HACCP ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า ขนมปังบิสชิน โฮมมี่ ฯลฯ มีความประสงค์ที่จะสร้างทีมงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้ 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานสมัครมาที่ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 601 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 หรือ E-mail : recruitment@mama.co.th, soontree.t@mama.co.th สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 038-480-502 ต่อคุณอริสา 3101(สาขาศรีราชา)หรือ 02-3744730 ต่อคุณสุนทรีย์ 1952 (สำนักงานใหญ่) หรือ 092-274-1893

Position

 • 1
 • QA Manager
 • TF Sriracha Factory
 • 1 Position

วันที่ : 17/12/2020

คุณสมบัติ :

  1. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในงานควบคุมคุณภาพ

  2. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

  3. มีความรู้ระบบคุณภาพ การงานควบคุมคุณภาพหรือประกันคุณภาพ

  4. มีทักษะด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ประมวลผลในระดับดี

  5. มีทักษะในด้านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในระดับดี

  6. มีความรู้หรือผ่านการอบรมข้อกำหนด GMP, BRC, HACCP , ISO9001, ISO18000

  7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี

  8. สามารถทำงานประจำที่โรงงานสาขาศรีราชา จ.ชลบุรีได้


  รายละเอียดงาน :

  1. วางแผนและทบทวน วิธีการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ วัสดุ-วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์

  ระหว่างกระบวนการและสินค้าสำเร็จรูป ให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากอันตรายทางด้านกายภาพ ชีวภาพและเคมี ด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้และสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย

  2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและชำนาญงาน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อลดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

  3. จัดให้มีการทบทวน, วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน เมื่อเกิดข้อบกพร่องกับสินค้าทั้งในระหว่างกระบวนการ และจากข้อร้องเรียนจากลูกค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารชี้แจงข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม

  4. รวบรวมข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและกระบวนการ วิเคราะห์แนวโน้มและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง นำเสนอผู้บังคับบัญชา และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เพือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


  สถานที่ทำงาน : ระยอง
  เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

  สวัสดิการ

  1.    ตรวจสุขภาพประจำปี

  2.    ประกันสังคม

  3.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4.    ชุดยูนิฟอร์ม

  5.    โบนัสตามผลประกอบการและปรับเงินเดือนประจำปี

  6.    ประกันชีวิตกลุ่ม

  7.    เบี้ยขยัน

  8.    วันหยุดประเพณี 14 วัน

  9.    วันหยุดพักผ่อนประจำปี

Apply Now
 • 2
 • Packaging researcher
 • TF Sriracha Factory
 • 1 Position