How To
Cook

Positions

TF Sriracha Factory

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งการรับรองระบบ HACCP ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า ขนมปังบิสชิน โฮมมี่ ฯลฯ มีความประสงค์ที่จะสร้างทีมงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้ 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานสมัครมาที่ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 601 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 หรือ E-mail : recruitment@mama.co.th, soontree.t@mama.co.th สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 038-480-502 ต่อคุณอริสา 3101(สาขาศรีราชา)หรือ 02-3744730 ต่อคุณสุนทรีย์ 1952 (สำนักงานใหญ่) หรือ 092-274-1893

Position

  • 1
  • QA Manager
  • TF Sriracha Factory
  • 1 Position

วันที่ : 17/12/2020

คุณสมบัติ :

    1. วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในงานควบคุมคุณภาพ

    2. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

    3. มีความรู้ระบบคุณภาพ การงานควบคุมคุณภาพหรือประกันคุณภาพ

    4. มีทักษะด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ประมวลผลในระดับดี

    5. มีทักษะในด้านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในระดับดี

    6. มีความรู้หรือผ่านการอบรมข้อกำหนด GMP, BRC, HACCP , ISO9001, ISO18000

    7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี

    8. สามารถทำงานประจำที่โรงงานสาขาศรีราชา จ.ชลบุรีได้


    รายละเอียดงาน :

    1. วางแผนและทบทวน วิธีการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ วัสดุ-วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์

    ระหว่างกระบวนการและสินค้าสำเร็จรูป ให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากอันตรายทางด้านกายภาพ ชีวภาพและเคมี ด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้และสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย

    2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและชำนาญงาน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อลดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

    3. จัดให้มีการทบทวน, วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน เมื่อเกิดข้อบกพร่องกับสินค้าทั้งในระหว่างกระบวนการ และจากข้อร้องเรียนจากลูกค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารชี้แจงข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม

    4. รวบรวมข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและกระบวนการ วิเคราะห์แนวโน้มและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง นำเสนอผู้บังคับบัญชา และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เพือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

    5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


    สถานที่ทำงาน : ระยอง
    เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

    สวัสดิการ

    1.    ตรวจสุขภาพประจำปี

    2.    ประกันสังคม

    3.    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

    4.    ชุดยูนิฟอร์ม

    5.    โบนัสตามผลประกอบการและปรับเงินเดือนประจำปี

    6.    ประกันชีวิตกลุ่ม

    7.    เบี้ยขยัน

    8.    วันหยุดประเพณี 14 วัน

    9.    วันหยุดพักผ่อนประจำปี

Apply Now
  • 2
  • Packaging researcher
  • TF Sriracha Factory
  • 1 Position