How To
Cook

Positions

TFMAMA Head Office

304 TF Bldg., Srinakarin Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.

  

Position

 • 1.
 • IT Application Support
 • TFMAMA Head Office
 • 2 Position

Date : 19/04/2024

Salary : 15,000-30,000 Baht

Qualification :

 • ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • มีประสบการณ์ ด้านโปรแกรม ERP-SAP
 • มีทักษะในการสอนและถ่ายทอดข้อมูล

Description :

 • วางแผนงานภาพรวมการทำงานด้านฟังก์ชันการใช้งานของโปรแกรมระบบงานแอปพลิเคชัน ERP-SAP, ERP Server รวมถึงควบคุมและดูแลโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่มีการใช้ในบริษัท
 • วางแผนการจัดการและตรวจสอบการสร้างหรือการแก้ไข Configuration พร้อมทั้งทดสอบระบบแต่ละฟังก์ชันงาน (Unit Test) ในระบบ ERP-SAP
 • วางแผนและจัดการตรวจสอบและการทดสอบภาพรวมของทุกงาน (Integration Test) ในระบบ ERP-SAP รวมถึงระบบงานโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่มีใช้ในองค์กร
 • วางแผนจัดการและติดตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบถึง Configuration ของระบบ ERP-SAP ในกรณีที่มีการการสร้างใหม่หรือแก้ไข Configuration ให้รองรับและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
 • ประสานงานและให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานระบบ ERP-SAP ในการแก้ไขและหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ระบบงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานใหม่ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้งานระบบงาน ERP-SAP ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

Workplace : Head Office

Workday : Monday - Friday

Office hours : 07:30 - 17:00

Welfare:

 1. ประกันสังคม                                               
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. ค่ารักษาพยาบาล
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. เครื่องแบบพนักงาน/ชุดยูนิฟอร์ม
 6. ประกันชีวิตกลุ่ม
 7. วันหยุดประเพณี 14 วัน
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 9. โบนัสประจำปี
 10. โบนัสตามผลการประเมิน
 11. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 12. เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 13. ของขวัญสมรส/ทายาท
 14. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 15. สวัสดิการจำหนายสินค้าในราคาพิเศษและสินค้าราคาประหยัด
 16. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 17. สวัสดิการอื่นๆตามเงื่อนไขของตำแหน่งงาน

Apply Now
 • 2.
 • Driver to Executive
 • TFMAMA Head Office
 • 3.
 • Purchasing Staff
 • TFMAMA Head Office
 • 1 Position
 • 4.
 • Finance Officer
 • TFMAMA Head Office
 • 1 Position
 • 5.
 • หัวหน้าแผนกบัญชีโรงงานอาวุโส
 • TFMAMA Head Office
 • 1 Position