How To
Cook

Positions

Position

 • 1.
 • QA Staff
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position

Date : 09/06/2023

Salary : 10,000-15,000 Baht

Qualification :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมคุณภาพสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • มีความรู้ในการคิดคำนวณเบื้องต้น

Description :

 • ตรวจสอบความสะอาดบริเวณพื้นที่ผลิต รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ในกระบวนการ
  ผลิตและสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายผลิตก่อนเริ่มผลิตและขณะปฏิบัติงานให้
  ถูกต้องตามหลัก GMP
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพวัสดุ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์
  สำเร็จรูป รวมถึงกระบวนการผลิตตามคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนด
 • ดำเนินการเก็บตัวอย่างวัสดุ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
  สำเร็จรูป เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ เคมี และเก็บไว้เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
  ระหว่างเก็บรักษา (Shelf life) รวมถึงเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดอายุผลิตภัณฑ์
 • รายงานผลการตรวจสอบต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการกับวัตถุดิบ
  ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Workplace : Sriracha Plant, Chonburi

Workday : Monday - Saturday

Office hours : 08:00 - 17:00

Welfare:

 1. ประกันสังคม                                               
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. ค่ารักษาพยาบาล
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. เครื่องแบบพนักงาน/ชุดยูนิฟอร์ม
 6. ประกันชีวิตกลุ่ม
 7. วันหยุดประเพณี 14 วัน
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 9. โบนัสประจำปี
 10. โบนัสตามผลการประเมิน
 11. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 12. เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 13. ของขวัญสมรส/ทายาท
 14. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 15. สวัสดิการจำหนายสินค้าในราคาพิเศษและสินค้าราคาประหยัด
 16. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 17. สวัสดิการอื่นๆตามเงื่อนไขของตำแหน่งงาน

Apply Now
 • 2.
 • Quality Assurance officer
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 3.
 • Researcher
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 4.
 • Technician
 • TFMAMA Lumphun Factory
 • 3 Position
 • 5.
 • Production line leader
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 6.
 • Productivity Engineer (TPM)
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 1 Position
 • 7.
 • Recruitment Officer
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 1 Position
 • 8.
 • Technician
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 1 Position
 • 9.
 • Accounting
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 1 Position
 • 10.
 • Service Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา Gateway Ekamai
 • 11.
 • Service Staff
 • President Kourakuen สาขา J-Park Sriracha
 • 12.
 • Service Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา The Park (กรุงเทพฯ กรีฑา)
 • 13.
 • Service Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา Fashion Island
 • 14.
 • Service Staff
 • โคราคุเอ็น สาขาTerminal 21 Pattay
 • 15.
 • Service Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา Terminal21 RAMA3
 • 16.
 • Service Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา PTT Station RAMA4
 • 17.
 • Kitchen Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา Gateway Ekamai
 • 18.
 • Kitchen Staff
 • President Kourakuen สาขา J-Park Sriracha
 • 19.
 • Kitchen Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา The Park (กรุงเทพฯ กรีฑา)
 • 20.
 • Kitchen Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา Fashion Island
 • 21.
 • Kitchen Staff
 • โคราคุเอ็น สาขาTerminal 21 Pattay
 • 22.
 • Kitchen Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา Terminal21 RAMA3
 • 23.
 • Kitchen Staff
 • โคราคุเอ็น สาขา PTT Station RAMA4
 • 24.
 • shift leader
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 2 Position
 • 25.
 • Maintenance Staff
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 26.
 • หัวหน้าหน่วยโกดังข้าว
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 27.
 • หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 1 Position
 • 28.
 • พนักงานฝ่ายผลิต
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 10 Position
 • 29.
 • Driver to Executive
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 30.
 • Driver to Executive
 • TFMAMA Head Office
 • 31.
 • Production Division Manager
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 2 Position
 • 32.
 • ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไฟฟ้า
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 33.
 • พนักงานขับรถยกไฟฟ้า
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 34.
 • หัวหน้าส่วน Utility และโครงการ
 • TFMAMA Ratchaburi
 • 35.
 • Driver
 • TFMAMA Head Office
 • 36.
 • Export Sales Executive
 • TFMAMA Head Office
 • 37.
 • International Marketing Executive
 • TFMAMA Head Office
 • 38.
 • Food Technologist
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 3 Position
 • 39.
 • Senior Chemical Analyst
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 40.
 • Project Engineer
 • TFMAMA Head Office
 • 41.
 • พนักงานสนับสนุนข้อมูลการผลิต (เครื่องปรุง)
 • TFMAMA Sriracha Factory
 • 1 Position
 • 42.
 • Accountant
 • TFMAMA Head Office
 • 1 Position
 • 43.
 • Purchasing Staff
 • TFMAMA Head Office
 • 1 Position