How To
Cook
MAMA
 • 2023

  2023 : รับรางวัล SET AWARDS 2023 กลุ่ม Sustainability Excellence


  ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ ขึ้นรับรางวัล SET AWARDS 2023 กลุ่ม Sustainability Excellence ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เป็นรางวัลองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาคุณภาพองค์กร คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่กับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance : ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

  2023

  บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) โรงงานศรีราชา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จากการเข้าร่วมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ CE-EEC Model


  ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ 2566

  2023

  บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานศรีราชา ได้รับเกียรติบัตร การเป็นต้นแบบของการพัฒนา Circular Economy Product ในโครงการ


  "พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม" จากอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

  2023

  2023 : ได้รับ ใบกระกาศนียบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2023 รางวัลชมเชย ประเภท System & Process


  ได้รับ ใบกระกาศนียบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2023 รางวัลชมเชย ประเภท System & Process

  2023

  2023 : ได้รับใบรับรอง โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของโรงงานลำพูน ประจำปี 2023


  ได้รับใบรับรอง โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของโรงงานลำพูน ประจำปี 2023

  2023

  2023 : ได้รับใบรับรอง โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของโรงงานศรีราชา ประจำปี 2023


  ได้รับใบรับรอง โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของโรงงานศรีราชา ประจำปี 2023

  2023

  2023 : ได้รับใบรับรอง โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของโรงงานระยอง ประจำปี 2023


  ได้รับใบรับรอง โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ของโรงงานระยอง ประจำปี 2023

 • 2022

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน


  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน "Energy Beyond Standards" กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

  2022

  In 2022, Thai President Foods Public Company Limited was awarded the ASEAN Assets Class PLCs


  In 2022, Thai President Foods Public Company Limited was awarded the ASEAN Assets Class PLCs according to the criteria of corporate governance survey of listed companies in ASEAN countries, ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

  2022

  รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น


  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมไฮแอทเอราวัณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดให้มีการมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีการสนับสนุนคนพิการ โดยทางบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ประเภทรางวัลดีเด่น (สนับสนุนคนพิการเกินกว่าสองปีขึ้นไป) โดยมี ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบจากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

  ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวมีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ได้สนับสนุนคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการเข้าป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยสนับสนุนรูปแบบต่างๆ เช่นการรับคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ , การส่งเสริมให้คนพิการประกอบอาชีพต่างๆตามความถนัด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นสิ่งช่วยเสริมสร้างความยั่งยืน ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

  2022

  บ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565


  2022

  มาม่า คว้ารางวัล Thailand is Most Admired Brand ปี 2022


  “มาม่า”คว้ารางวัล “2022 Thailand’s Most Admired Brand” หมวดอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นการตอกย้ำ ความเป็น แบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคคนไทย ต่อเนื่อง 22 ปีซ้อน

  2022

  รับประกาศเกียรติคุณ จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็น องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี2564 รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดี

  2022

  Gold Award from IAUD International Award 2021


  Thai President Foods Company Limited Has Received the Gold Award from IAUD International Award 2021 Japan of Project "Mama Model" (MAMA MODEL) To Promote Holistic & Sustainable Careers for Families of Persons with Disabilities 2021

 • 2021

  TFMAMA ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ประเภท Sustainability Disclosure Award ของสถาบันไทยพัฒน์


  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ประเภท Sustainability Disclosure Award ของสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สัังคม สิ่งแวดล้อม แสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการและการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

  2021

  TFMAMA has been selected as one of the 2021 Thailand Sustainability Investment (THSI) list


  Thai President Foods Public Company Limited (“TFMAMA”) has been selected as one of the 2021 Thailand Sustainability Investment (THSI) list. In this event, award of the Stock Exchange of Thailand on 4 Ocatober 2021. The award is given to listed companies with outstanding sustainability business practices by taking into account the environment, society and corporate governance or ESG (Environmental, Social and Governance) continuously.

  2021

  No.1 Brand Thailand 2020-2021 เพราะแบรนด์คุณคือหนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศ


  ความท้าทายของนักการตลาดในวันที่โลกยังคงอยู่กับ โควิด-19 ต่อปีที่ 2 คือการพาแบรนด์ก้าวเดินไปข้างหน้า ทั้งคุณภาพ การตลาด ไปจนถึงการมีส่วนช่วยในการดูแลสังคม หล่อหลอมพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค ที่ดีกับแบรนด์ในทุกมิติ จนกลายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค

  รางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 เป็นรางวัลที่ มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป จับมือกับ บริษัท Kadence International (Thailand) และ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด ร่วมสำรวจความนิยมในสินค้า และบริการประเภทต่าง ๆ ของผู้บริโภคชาวไทยในปีล่าสุด ด้วยจำนวน 4,000 ตัวอย่างทั่วประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาแบรนด์สินค้าและบริการที่รักษาคุณภาพเคียงคู่คนไทย

  เพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการ และผู้ก่อตั้ง มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป ประกอบด้วยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ มาร์เก็ตเธียร์ออนไลน์ และมาร์เก็ตเธียร์อีเวนต์ กล่าวว่า ในปีนี้ มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป จัดงานมอบรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 ในรูปแบบ Virtual เป็นครั้งแรก เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดหลายประการ

  แม้การประกาศผล และการมอบรางวัลจะอยู่บนโลก Virtual บนสถานการณ์ New Normal ที่เกิดขึ้น แต่การสำรวจของ Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม และพร้อมที่จะมอบรางวัล แห่งความภาคภูมิใจให้กับ 50 แบรนด์ 54 หมวด

  โดยรางวัลนี้เปรียบเสมือนหลักชัยว่านักการตลาดทุ่มแรงกายแรงใจ ความคิดสร้างสรรค์ในการพาแบรนด์ไปนั่งในใจผู้บริโภค

  ทั้งนี้ Marketeer No.1 Brand Thailand 2020-2021 ไม่ใช่รางวัลที่ มาร์เก็ตเธียร์ กรุ๊ป เป็นผู้มอบให้ แต่เป็นรางวัลที่ประชาชนทั้งประเทศมอบให้กับแบรนด์

  ซึ่งในกลุ่มสินค้า Instant Noodle – Mama ได้รับมอบรางวัล

  โดยมีคุณเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

  ที่มา https://marketeeronline.co/archives/234815

  2021

  “ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์” คว้า 2 รางวัลจากเวที Prime Minister is Export Award 2021


  “ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์” คว้า 2 รางวัลจากเวที Prime Minister’s Export Award 2021 ตอกย้ำความสำเร็จจากการส่งออกมาม่า ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ตอกย้ำความแข็งแกร่งและความสำเร็จในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าแบรนด์ “มาม่า” ด้วยการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ Prime Minister’s Export Award 2021 ที่รัฐบาลโดยกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้จัดขึ้น โดยได้รับถึง 2 รางวัล ได้แก่ ประเภท Best Exporter หรือ ผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม และประเภท Best Thai Brand หรือแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยได้รับมาแล้ว 3 ครั้ง โดยในปี 2539 ได้รับประเภท Best Thai Brand ปี 2547 ได้รับประเภท Best Exporter และ Thai Owned Brand และปี 2556 ได้รับประเภท Best AEC Business Enterprise Award

  น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของไทย มียอดขายรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 14,300 ล้านบาทต่อปี โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 5 แห่ง และต่างประเทศ 4 แห่ง ได้แก่ ฮังการี บังคลาเทศ เมียนมาร์ และกัมพูชา มีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในทุกทวีปทั่วโลกมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี รวม 68 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ เยอรมนี เนเธอแลนด์ แอฟริกาใต้ เลบานอน อังกฤษ ยูเครน ไอส์แลนด์ จีน อินเดีย กัมพูชา ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 4,300 ล้านบาทต่อปี นอกจากมาม่าซึ่งเป็นแบรนด์หลักของไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์แล้ว ยังมีแบรนด์อื่น ๆ ที่ส่งออกด้วย อาทิ Ruski, Mendake, Thai Chef, Bamee, Mamy, Papa, President Rice, Bissin, Homey, Green Mate และ Kelly

  “การส่งออกของบริษัทมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีการเพิ่มตลาดใหม่ มีการขยายฐานลูกค้า มีการพัฒนาสินค้า ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้า มีการจัดการที่ดี และยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับ Prime Minister’s Export Award ประเภท Best Exporter ส่วน Prime Minister’s Export Award 2021 ประเภท Best Thai Brand ได้รับจากแบรนด์ “มาม่า” จากเหตุผลที่มาม่าเป็นเครื่องหมายการค้าของไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์เอง เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาสินค้าที่ดี และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ซึ่งมาม่านับเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน โดยจะมีอายุครบ 50 ปีในปี 2565 ความคุ้นเคยของคนไทยที่มีต่อมาม่าทำให้ส่วนใหญ่เรียกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกแบรนด์ว่า “มาม่า” เป็นเหมือน Generic Name ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สำหรับในต่างประเทศมาม่าก็เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวเอเชียที่ชื่นชอบรสต้มยำกุ้ง และชาวยุโรปที่ชื่นชอบรสไก่ “น.ส.พจนากล่าว

  น.ส.พจนา กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ ประสบความสำเร็จในต่างประเทศว่า เป็นเพราะคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานโลก อาทิ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14000, SME TA, BRC, FAIR TRADE เป็นต้น รวมถึงการมีทีมงานที่มีความแข็งแกร่งทั้งทีมขายและทีม R&D ที่สามารถพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกมาได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การมีคู่ค้าที่ดี ความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังใส่ใจในประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น การใช้น้ำมันรำข้าวแทนน้ำมันปาล์มในผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปจำหน่ายยังยุโรป เพื่อลดผลกระทบเรื่องการปลูกปาล์มในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของอุลังอุตัง รวมทั้งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

  “การได้รับ Prime Minister’s Export Award นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคน รางวัลนี้เป็นเสมือนเครื่องหมายการันตีคุณภาพ ผลงาน ยืนยันถึงความสำเร็จที่ได้รับ และแม้ว่าจะได้รับรางวัลแล้ว แต่เราจะยังเดินหน้ามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคยิ่งขึ้นไปอีก และเรายังได้ตั้งเป้าหมายว่าจะขยายตลาดเพิ่มขึ้นปีละ 4 ประเทศ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี” นางสาวพจนา กล่าว

  สำหรับ Prime Minister’s Export Award นับเป็นรางวัลที่มีประวัติมายาวนาน และมีการมอบรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 30 โดยผู้ที่ได้รับ Prime Minister’s Export Award จะต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น เป็นระบบ และโปร่งใส จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมอบให้กับผู้ส่งออกสินค้าและบริการของไทยที่มีผลงานดีเด่น ริเริ่มและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บุกเบิกตลาดต่างประเทศ ภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง จนสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของผู้ส่งออกไทย และเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก

  2021

  รับมอบตราสัญลักษณ์และใบประกาศเกียรติคุณ นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี


 • 2020

  TFMAMA has been selected as one of the 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) list


  Thai President Foods Public Company Limited (“TFMAMA”) has been selected as one of the 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) list. In this event, MS. Pojjana Paniangvait, Director, is the representative of the company in receiving the award of the Stock Exchange of Thailand on 15 December 2020. The award is given to listed companies with outstanding sustainability business practices by taking into account the environment, society and corporate governance or ESG (Environmental, Social and Governance) continuously.

  2020

  TFMAMA คว้า “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม” จากงาน MONEY & BANKING AWARDS 2020


  ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับ รางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม” จากงาน Money & Banking Awards 2020 โดยวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สำหรับเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี วัดจาก 4 ปัจจัย ประกอบด้วยขนาดของบริษัท ความสามารถในการทำกำไร ผลตอบแทนจากการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน

 • 2019

  รับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 2019


  คุณพจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 2019 ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562

  2019

  รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2019


  ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ขึ้นรับโล่ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

  2019

  มาม่าเข้าร่วมโครงการ "มาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ"


  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม และการได้รับโภชนาการที่เหมาะสม ในการบริโภคอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค โดยได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ภาวะโภชนาการเกินของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ในปริมาณที่มากเกินพอดี ส่งผลให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

  ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเน้นลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และผลักดันการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 รวมถึงดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การลดโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.2559-2568 เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ต้องการลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมลงร้อยละ 30 ของประชากรที่บริโภคเกลือหรือโซเดียม ดังนั้น ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกัน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยทางบมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ได้เล็งเห็นในการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

  2019

  Thai President Foods receives 2 awards from Saha Group Innovation Contest 2019


  Thai President Foods Public Company Limited received 2 innovation awards from Saha Group Innovation Contest 2019

  1. The Honorable mention: Product Category “Cup Rice Soup, MAMA Cup Instant Rice Soup Minced Pork with Garlic and Pepper Flavors”

  2. The Honorable mention: Product Category “MAMA HANDI RICE INSTANT FRIED RICE in 4 Flavors”

 • 2018

  รับรางวัล Thailland’s Most Admired Brand 2018


  คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.สหพัฒนพิบูล ในนามผลิตภัณฑ์มาม่า เข้ารับรางวัล Thailland’s Most Admired Brand 2018 ที่แบรนด์มาม่าได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นการสำรวจความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของไทย โดยมาม่าได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องมากว่า 19 ปีซ้อน

  2018

  Thai President Foods Public Company Limited certified "Thai Labour Standard (TLS. 8001-2553) at basic level."


  Thai President Foods PCL. Factory branches Rayong, Sriracha and Lamphun received the Thailand labour standard certificate (TLS. 8001-2553) at basic level from representatives of the office of Labour Protection and Walfare of Rayong, Chonburi and Lamphun. However, this certificate Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of labour undertake a business with social responsibility by labour consistent with standard practice by the law on the basic rights of workers by a certificate to this effect from February 2018 to February 2020.

  2018

  Factory branch in Lumphun was certified “Prevention and Solution to Drugs Problems in an Establishment certificate” (Mor Yor Sor)


  Thai President Foods Public Company Limited, Factory branch in Lumphun was certified “Prevention and Solution to Drugs Problems in an Establishment certificate” (Mor Yor Sor) on 27thAugust 2018 from Mr. Unsit Sampuntharat – Lumphun Governor at Lumphun Provincial Hall. All factories of Thai President Foods Public Company Limited have Implemented policies to prevent and resolve the drug problem.

  2018

  Marketeer No.1 Brand Thailand 2018


  Product group manager of Saha Pathanapibul Plc. on behalf of Mama Products received “Thailand’s Most Admired Brand 2018”award in Instant Noodles category. The award was based from the survey of Brandage magazine coordinate with the first-class Institute of country. MAMA Brand has always won this based in Instant Noodles Category since the inception of the award. This year was the 18th version of the award and was held at Sasin Graduate Institute of Business Administration. Mr. Sontirat Sontijirawong, Minister of Commerce graced the occasion by giving away the award.

  Thailand’s Most Admired Brand 18


  ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในนามของผลิตภัณฑ์มาม่า เข้ารับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018 หรือ แบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถืออันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์มาม่าได้รับรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีแรกของการสำรวจจนถึงปัจจุบัน ปีนี้นับเป็นปีที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

 • 2017

  Received an appreciation certificate from Ministry of Labour for hiring and supporting the handicapped people


  Thai President Food Public Company Limited duly received an appreciation certificate from Ministry of Labour for hiring and supporting the handicapped people. The appreciation was received on 9 June 2017 in accordance to the Section 33 and Section 35 of the Support and Develop Handicapped Quality of Life Act.

  MAMA
 • 2016

  Thai President Foods Public Company Limited has been issued a certificate of membership of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption.


  On August 16, 2016, Thai President Foods Public Company Limited has been issued a certificate of membership of Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, Q2 2016 on July 22, 2016 by the Board of Directiors of CAC counsil.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited received ESG100 2016 Certificate (Environmental, Social and Governance)


  On 27 June 2016, Dr. Pipat Yodprudtikan, Director of Thaipat Institute met with Thai President Foods’ executives to congratulate and hand over the ESG100 2016 Certificate as one of 100 Thailand’s listed companies with outstanding performance in environmental, social and good corporate governance management. The award is given based on assessment of business sustainability of 621 Thailand’s listed companies.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of OHSAS 18001: 2007 (Occupational Health and Safety Management System) by BSI Group (Thailand) Co., Ltd.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been of ISO 14001:2004 (Environment Management System) by BSI Group (Thailand) Co., Ltd.

  MAMA
 • 2015

  “FDA Quality Award” of 2015


  2015 from Food and Drug Administration given to a company producing health products with ethics to keep the products up to standard and safe.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited received ESG100 2015 Certificate (Environmental, Social and Governance)


  On 2 June 2015, Dr. Pipat Yodprudtikan, Director of Thaipat Institute met with Thai President Foods’ executives to congratulate and award the ESG100 2015 Certificate as one of 100 Thailand’s listed companies with outstanding performance in environmental, social and good corporate governance management. The award is given based on assessment of business sustainability of 567 Thailand’s listed companies.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited received ESG100 Certificate 2015 (Environmental, Social and Governance)


  On 2 June 2015, Dr. Pipat Yodprudtikan, Director of Thaipat Institute met with Thai President Foods’ executives to congratulate and award the ESG100 2015 Certificate as one of 100 Thailand’s listed companies with outstanding performance in environmental, social and good corporate governance management. The award is given based on assessment of business sustainability of 567 Thailand’s listed companies.

  MAMA
 • 2014

  2014 Award from Environment Governance of Industrial Business

  MAMA

  2014 2nd Investors’ Choice Award


  Receiving the award for getting 100% score from quality assessment on Annual General Meeting for 5 consecutive years (2010- 2014).

  MAMA
 • 2013

  CSR-DIW Award


  CSR-DIW Award Project was hosted by Department of Industrial Works, Ministry of Industry.

  MAMA

  Carbon Footprint


  Certificate of successful requirements for Carbon Footprint Label Scheme” on the MAMA Package from Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO)

  MAMA

  FDA Quality Award


  FDA Quality Awards for Food Manufacturer from Food and Drug Administration, Ministry of Public Health.

  MAMA

  Prime Minister Business Enterprise Award 2013


  รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทผู้ประกอบการยอดเยี่ยมในตลาดอาเซียน (Best AEC Business Enterprise)

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of Authorized Economic Operator (AEO) by The Customs Department.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of Sedex Members Ethical Trade Audit/ Ethical Trading Initiative (SMETA -4 Pillars) by SGS (Thailand) Limited.

  MAMA
 • 2012

  Zero Accident Campaign


  Award for Zero Accident Campaign from Ministry of Labor.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of Carbon Footprint by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO)

  MAMA
 • 2011

  Rayong Outstanding Halal Business Certificate


  Rayong Factory was awarded the 2011 Rayong Outstanding Halal Business Certificate.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of Good Manufacturing Practice (GMP Codex) by SGS (Thailand) Limited.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) by Department of Fisheries.

  MAMA
 • 2010

  IP Champion 2010


  for Trademark from Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of ISO 9001: 2008 (Quality Management System) by SGS (Thailand) Limited.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of HALAL by Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)/ Department of Islam Development Malaysia.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of BRC Global Standard For Food Safety by Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited.

 • 2009

  Standard for corporate Social Responsibilty (CSR-DIW) B.E. 2009

  MAMA
 • 2008

  "Thailand’s Most Innovative Company 2008"


  from the Cooperation between Department of Commerce and Accounting, Chulalongkorn University and Bangkok Business Newspaper.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP Codex) by SGS (Thailand) Limited.

  MAMA
 • 2007

  National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, Ministry of Agriculture and Cooperatives, (ACFS)

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of HALAL by The Central Islamic Committee of Thailand.

  MAMA
 • 2006

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of ISO 9001: 2000 (Quality Management System) by SGS (Thailand) Limited.

  MAMA
 • 2005

  Best Performance - Agro & Food SET Awards 2005


  from the Stock Exchange of Thailand

  MAMA

  Saha Innovation Award


  The Second Winner of Product InnovationMama Instant noodle in Paper Cup & Bowl from Saha Pathanapibul PCL.

  MAMA
 • 2004

  ISO 14004 : 2004 Certificate from SGS


  Scope: The manufacture of instant noodles, seasoning blends retort pouch, biscuits and wafers

  MAMA

  Prime Minister’s Export Award 2004


  - For Outstanding Performance as the Best Exporter in Thailand.
  - For Distinctive Development and Marketing of Thai Owned Brand Export.

  MAMA

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of ISO 14001:2004 (Environment Management System) by SGS (Thailand) Limited.

  MAMA
 • 2003

  GMP (Good Manufacturing Practice)


  Scope : The Processing of instant noodle, Seasoning, Retort able pouch, Biscuit and Wafer.

  MAMA
 • 2001

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of ISO 9000: 1994 (Quality Management System) by SGS (Thailand) Limited.

  MAMA
 • 1998

  The Outstanding Industry Award for Food Products Quality from the Ministry of Industry.

  MAMA
 • 1996

  Prime Minister’s Export Award


  The Best exporters in Thailand Brand category for continuous growth is exporting the “MaMa” brand in the last decade from the Royal Thai Government

  MAMA
 • 1989

  Thai President Foods Public Company Limited has been certified of Good Manufacturing Practice (GMP) by Food and Drug Administration Thailand.

  MAMA
 • 1984

  International Asia Award 1984

  MAMA
 • 1982

  International Asia Award 1982

  MAMA