บิสกิต เวเฟอร์ คุกกี้

Question : ในผลิตภัณฑ์บิสกิต เวเฟอร์ คุกกี้มีส่วนผสมของเนยหรือนมหรือไข่ หรือไม่?

ทุกผลิตภัณฑ์ท่านสามารถตรวจสอบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างได้จากซองบรรจุภัณฑ์ที่เป็น “ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ”

ตารางแสดงส่วนผสมของเนยหรือนมในผลิตภัณฑ์ บิสกิต เวเฟอร์ คุกกี้
Question : ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDAs : Guideline Daily Amounts) คืออะไร มีความหมายอย่างไร 
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ  หรือ Guideline Daily Amounts (GDAs)  หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม คือ การแสดงปริมาณสารอาหารเป็น กรัม หรือ มิลลิกรัม และร้อยละของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน โดยแสดงอยู่ส่วนหน้าของบรรจุภัณฑ์  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำมาจากกรอบข้อมูลโภชนาการที่อยู่ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์  ทำให้ผู้บริโภคสังเกตได้ง่ายขึ้น   ทั้งนี้ ข้อมูลในฉลาก GDA เป็นการดึงข้อมูลสารอาหารสำคัญๆออกมาแสดง ได้แก่ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และ เกลือ  ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมการบริโภคอาหารที่สมดุล ผู้บริโภคสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อจัดระดับการบริโภคได้อย่างเหมาะสมในแต่ละวัน แต่ละมื้อได้ง่าย ซึ่งจัดเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการส่งเสริมดูแลสุขภาพที่ดีได้  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มระบุฉลาก GDA บนด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ประเภท บิสกิตและเวเฟอร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 255 เป็นต้นมา 

ตัวอย่าง ฉลาก GDAsQuestion : ผลิตภัณฑ์ บิสกิต เวเฟอร์ คุกกี้ ของบริษัทฯ มี Trans-fat หรือไม่?

ไม่มี

Question : ส่วนประกอบ “ไขมันพืช” หรือ “Shortening” หมายถึงอะไร มาจากพืชชนิดใด?

Shortening ทำมาจากไขมันพืช มีลักษณะคล้ายเนย มีสีขาว โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกน้ำมันที่มีจุดหลอมเหลวต่างๆ กันมาผสมรวมกัน เพื่อควบคุมให้ได้จุดหลอมเหลวใหม่เหมาะสมกับชนิดขนมอบที่ต้องการน้ำมันพืชที่มักใช้ทำ shortening ได้แก่ น้ำมันปาล์ม, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันถั่วเหลือง กระบวนการทางเคมีในอดีตที่มีการเติม ก๊าซไฮโดรเจน เพื่อให้ไขมันแข็งตัว ไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะเป็นเหตุให้เกิด trans-fat ซึ่งก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งได้